Communicatie met ouders

Goede communicatie tussen u als ouder en ons als school vinden wij erg belangrijk. Goed contact tussen de ouders/verzorgers en de school zorgt voor een positieve beïnvloeding van uw kind. Samen maken wij de school!
Wij houden u op de verschillende manieren op de hoogte van alle informatie.

Coachgesprekken
Tijdens het schooljaar vinden er zes coachgesprekken per jaar plaats. Tijdens zo’n gesprek bespreekt de coach met u en uw kind erbij hoe het leren de afgelopen periode is gegaan. Daarnaast worden er afspraken gemaakt waar uw kind de komende periode mee aan het werk gaat. Naarmate een leerling ouder wordt zal het een steeds grotere rol in het coachgesprek nemen met als doel dat leerlingen, passend bij hun eigen ontwikkeling, mede-eigenaar van hun eigen leerproces wordt.

Tijdens de basisschoolperiode van uw kind(eren) wilt u natuurlijk zoveel mogelijk betrokken zijn. Een goede relatie tussen ouder en school willen wij graag waarborgen. U wilt immers nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw kind. Door goed met u te communiceren en u met ons, gaan we uit van een goede vertrouwensband en samenwerking. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de schoolomgeving en thuissituatie goed op elkaar is afgestemd.

Ouderapp
Snelle en duidelijke informatie verstrekken vinden wij belangrijk. Daarom maken wij gebruik van het communicatiemiddel Social Schools (app). Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

De nieuwsbrief
De nieuwsbrief Paletpost wordt maandelijks digitaal naar u verzonden. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van uiteenlopende zaken die spelen bij ons op school.

Schoolgids
In de infogids staat belangrijke informatie over onderwijskundige en huishoudelijke onderwerpen binnen school en het onderwijs. U kunt de schoolgids hier vinden.

Zorgplan het Palet
Het zorgplan is opgesteld om inzicht te geven in de zorgstructuur van onze school ten behoeve van de leerkrachten, de ouders, de inspectie van het onderwijs en het bestuur van de Almeerse Scholen Groep.

Het schoolondersteuningsplan (SOP)
Binnen het Palet werken we met het schoolondersteuningsplan. Hier kunt u dit plan bekijken.

Schoolveiligheidplan
Het Palet streeft ernaar in alle facetten een veilige school te zijn. Alle personeelsleden hebben, zowel op het gebied van fysieke veiligheid als op het gebied van sociale veiligheid, taken en bevoegdheden die in dit plan beschreven worden.